Nowy Targ Road Challenge
Nowy Targ Road Challenge

Niepowtarzalna atmosfera

Etapowy Wyścig Kolarski 7-9 czerwiec 2019

CONS

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA, GÓRSKA, DRUŻYNOWA

Regulamin

Regulamin wyścigu kolarskiego

NOWY TARG ROAD CHALLENGE 2019

§ 1 Cel imprezy

 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Mieście Nowy Targ i Gminie Nowy Targ.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji na Podhalu i Spiszu.
 3. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które przebiegają trasy zawodów (Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Łapsze Niżne).
 4. Wyłonienie najlepszego kolarza w klasyfikacji końcowej i górskiej oraz najlepszej drużyny.
 5. Wyznaczanie nowych trendów w organizacji zawodów kolarskich dla amatorów.

§ 2 Organizator

Organizatorem wyścigu NOWY TARG ROAD CHALLENGE 2019 jest:

TATRA CYCLING EVENTS CEZARY SZAFRANIEC
34-312 Międzybrodzie Bialskie
ul. Wiosenna 12

telefon: +48 725-232-376
e-mail: kontakt@nowytargroadchallenge.pl
www.nowytargroadchallenge.pl

Współorganizatorzy wydarzenia:

Miasto Nowy Targ i Gmina Nowy Targ

§ 3 Czas i miejsce

 1. Etapowy kolarski wyścig szosowy Nowy Targ Road Challenge odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 r.
 2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Ratuszu Miejskim na Rynku w Nowym Targu w dniu 07.06.2019r. w godz.10:00-13:00.
  Dla uczestników wyścigu przygotowano bezpłatny parking do 30 minut od południowej strony Rynku. Parking będzie dostępny w godz. 10:00-14:00.
 3. W ramach Nowy Targ Road Challenge odbędą się 3 etapy:

  07.06.2019 – I etap - indywidualna jazda na czas 11,6 km Knurów- Ochotnica Górna Studzionki,

  08.06.2019 – II etap - wyścig ze startu wspólnego 109 km Start i Meta w Dursztynie,

  09.06.2019 – III etap - wyścig ze startu wspólnego 105 km – Start i Meta w Nowym Targu

§ 4 Program zawodów

Kolejność startu do I etapu – jazdy indywidualnej na czas będzie opublikowana na stronie organizatora w dniu 05.06.2019 r. i będzie uwzględniać wszystkich uczestników, którzy dokonali opłaty startowej do dnia 04.06.2019 r. Osoby zgłaszające się po tym terminie i w biurze zawodów będą sukcesywnie dopisywane do listy startowej w kolejności odbiorów pakietów startowych w dniu 07.06.2019 r.

PIĄTEK 07.06.2019

10:00 – 13:00 wydawanie numerów startowych
weryfikacja zgłoszeń i podanie pełnej kolejności startu do I etapu
biuro zawodów (Nowy Targ, Rynek, Ratusz)
15:00 start pierwszego zawodnika do I etapu, kolejni zawodnicy będą startować w odstępach 30 sekund Knurów
18:00 dekoracja zwycięzców I etapu Ochotnica Górna

SOBOTA 08.06.2019

11:00 start do II etapu Dursztyn
14:10 przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety Dursztyn
15:30 dekoracja zwycięzców II etapu Dursztyn

NIEDZIELA 09.06.2019

11:00 start do III etapu Nowy Targ, ul. Parkowa - Stadion
13:50 przewidywany czas dojazdu zwycięzców do mety Nowy Targ, ul. Parkowa - Stadion
15:30 dekoracja i zakończenie wyścigu Nowy Targ, ul. Parkowa - Stadion

Po każdym etapie dekorowani i nagradzani będą:

 • w kategorii Open M/K: Lider wyścigu po etapie I, II i III dekorowany koszulką lidera wyścigu.
 • miejsca 1-3 na danym etapie: Kobiety Open, Mężczyźni Open i w kategoriach wiekowych, oraz najlepsze drużyny 1-3.

§ 5 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony nowytargrodachallenge.pl po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę Timedo.
 2. Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 07.06.2019 w godz. 10:00 – 13:00.
 3. Limit uczestników wynosi 300 osób.
 4. Zgłoszenia są możliwe od dnia 11 listopada 2018 roku od godz. 8ej (do momentu wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 5. Opłata za uczestnictwo w NOWY TARG ROAD CHALLENGE wynosi:

  • 280 PLN przelew do 31.12.2018 r.
  • 350 PLN przelew do 31.03.2019 r.
  • 420 PLN przelew do 05.06.2019 r.
  • 500 PLN w biurze zawodów 07.06.2019 r. przelew lub gotówka

  UWAGA: Pamiątkowy T-shirt zagwarantowany dla uczestników, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty w terminie do 15.05.2019 r.

 6. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta i unikalny tytuł przelewu podane są w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy się data wpływu i zaksięgowania opłaty na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 7. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 8. Faktury będą wystawiane do 15 dnia następnego miesiąca od daty dokonania płatności i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały płatności. W celu otrzymania faktury należy przesłać w terminie do 7 dni od daty dokonania płatności informację z dokładnymi danymi fakturowymi i adresem korespondencyjnym na adres faktury@tatraroadrace.com Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.
 9. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów.
 10. Organizator daje możliwość do dnia 10 maja 2019 włącznie, przeniesienia pakietu bez dodatkowej opłaty na innego uczestnika. Po tym terminie będzie to możliwe tylko za dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy kontakt@nowytargroadchallenge.pl

§ 6 Zasady antydopingowe

 1. Podczas zawodów NOWY TARG ROAD CHALLENGE zawodnik może być wezwany w celu dokonania kontroli antydopingowej. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzkol i UCI.
 2. Zawodnicy, którzy w ostatnich 5-latach mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej nie będą dopuszczeni do rywalizacji.
 3. Zawodnik wezwany do kontroli antydopingowej podczas NOWY TARG ROAD CHALLENGE ma obowiązek poddania się kontroli. Niestawienie się zawodnika do kontroli, gdy ten został wezwany do badania jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją i utratą praw do ewentualnych nagród. Jednocześnie będzie on pozbawiony możliwości startu w kolejnych edycjach tak samo jak zawodnik, u którego stwierdzono pozytywny wynik badań.
 4. Zawodnik, który będzie miał pozytywny wynik kontroli antydopingowej podczas NOWY TARG ROAD CHALLENGE otrzyma natychmiastowy, 5-letni zakaz udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Tatra Cycling Events. Ponadto zostanie on obciążony kosztami badania jakiemu został poddany podczas NOWY TARG ROAD CHALLENGE. Jednocześnie ma on obowiązek zwrócić wszystkie nagrody jakie otrzymał podczas NOWY TARG ROAD CHALLENGE 2019.
 5. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzona na koszt Organizatora, z wyłączeniem osób u których wynik będzie pozytywny.

§ 7 Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
  1. Które ukończyły 18 lat
  2. Dodatkowo w wyścigu dopuszcza się do startu zawodniczki i zawodników niepełnoletnich w wieku od 16 lat posiadających kartę rowerową. Warunkiem ich startu jest podpisanie oświadczenia Opiekuna Prawnego, które będzie dostępne w biurze zawodów. Dodatkowo opiekun prawny musi być obecny w trakcie rywalizacji na trasie wyścigu.
  3. Nie odbywają kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
 2. Wyścigi są dedykowane dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters i cyklosport, junior i junior młodszy.
 3. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję ELITA i U-23 ( Orlik).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją NOWY TARG ROAD CHALLENGE jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w NOWY TARG ROAD CHALLENGE zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją NOWY TARG ROAD CHALLENGE także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji NOWY TARG ROAD CHALLENGE.
 5. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w NOWY TARG ROAD CHALLENGE,
  3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom NOWY TARG ROAD CHALLENGE sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
 7. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze szosowym wyposażonym zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
  2002r. nowelizacja z października 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) min. rower musi posiadać czerwone światło odblaskowe umieszczone z tyłu, dodatkowo organizator wymaga, aby rower posiadał dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę. Zabronione jest korzystanie z tylnego lub przedniego koła pełnego, tzw. „Dysku”. Powyższe zapisy obowiązują na II i III etapie, natomiast na etapie jazdy na czas dopuszcza się start z przystawką do jazdy na czas oraz stosowanie pełnego koła.
 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w NOWY TARG ROAD CHALLENGE 2019.
 9. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 11. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego wyścigu, w skład wchodzą – 1 numer na plecy przypinany po LEWEJ stronie i 1 numer mocowany na sztycę pod siodłową. Numery obowiązują przez cały wyścig. W przypadku zniszczenia lub zagubienia numeru jest możliwość wydania duplikatu numeru po dokonaniu opłaty 30 PLN za jeden numer (na plecy lub pod siodło). Konieczność wykonania duplikatu należy zgłosić do pomiaru czasu na mecie lub starcie etapu, nie później niż na 30 minut przed startem.
 12. Przy starcie II i III etapu wprowadzone będą III sektory:

  Sektor I prawo startu mają wszystkie Kobiety i pierwszych 50 Mężczyzn z klasyfikacji generalnej Open po etapach poprzedzających.

  Sektor II Mężczyźni zajmujący w klasyfikacji generalnej Open miejsca 51-150

  Sektor III pozostali zawodnicy

  Przy Starcie na godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji będzie udostępniona lista startowa, którą każdy zawodnik ma obowiązek osobiście podpisać. W przypadku braku podpisu na liście na danym etapie zawodnik zostaje wycofany z rywalizacji.

§ 8 Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnik otrzymuje:
  1. numery startowe na plecy i sztycę podsiodłową, każdy z chipem,
  2. możliwość korzystania z bufetów na trasie. Przewidziano dwa bufety na II oraz trzy bufety na III etapie,
  3. bidony z wodą i izotonikiem dla wszystkich uczestników do pobrania na bufetach na trasie II i III etapu,
  4. posiłek regeneracyjny na mecie (bufet z owocami, napojami i ciastami za linią mety każdego etapu oraz gorące posiłki po II i III etapie),
  5. elektroniczny pomiar czasu,
  6. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych wyścigów kolarskich,
  7. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  8. możliwość udziału w konkursie po zakończeniu dekoracji dla wszystkich uczestników,
  9. możliwość sprawdzenia sprzętu przed startem w serwisie zlokalizowanym w okolicy linii Startu,
  10. obsługę sędziowską,
  11. nagrody i trofea sportowe dla zwycięzców,
  12. możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu kolarskim NOWY TARG ROAD CHALLENGE,
  13. profesjonalne zdjęcia w najwyższej jakości dostępne po wyścigu do pobrania bezpłatnie w najwyższej jakości, do niekomercyjnego użytku,
  14. pamiątkowy medal Finiszera dla wszystkich zawodników, którzy ukończą rywalizację,
  15. pamiątkowy T-shirt Finiszera dla uczestników, którzy ukończą rywalizację wręczany na mecie III etapu.

§ 9 Ruch drogowy

 1. Ruch drogowy podczas I etapu będzie zamknięty w godz. 14.30-18.00 na odcinku od pierwszej serpentyny w Knurowie do Ochotnicy Górnej do ul. Studzionki
 2. Ruch drogowy podczas II i III etapu będzie otwarty, czołówka wyścigu będzie pilotowana przez Policję i samochód organizatora, kolejne 3 grupy w chwili podzielenia peletonu będą pilotowane przez pojazd organizatora. Limit zabezpieczenia wynosi 30 minut od przejazdu pierwszego zawodnika, do tego czasu Policja i służby organizatora będą ułatwiały włączenie się do ruchu. Po tym czasie sygnalizowanym przez samochód organizatora z Czerwoną flagą zawodnicy poruszają się w ruchu całkowicie otwartym zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowacji.

  Na III etapie około 4 i 105 km zawodnicy będą przejeżdżać przez niestrzeżony przejazd kolejowy, który będzie zabezpieczony przez służby organizatora. Należy bezwzględnie się im podporządkować. Uniesiona czerwona chorągiewka oznacza konieczność zatrzymania się przed przejazdem w związku z nadjeżdżającym pociągiem. Niepodporządkowanie się poleceniu zatrzymania jest równoznaczne z dyskwalifikacją. W przypadku konieczności zatrzymania każdy zawodnik będzie miał odliczony czas postoju od czasu na mecie. Będzie przeprowadzana neutralizacja czasu.

  Służby organizatora będą zabezpieczały skrzyżowania i wjazdy z dróg podporządkowanych na trasę imprezy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą sportową.

  Dodatkowo na trasie będą się poruszały służby organizatora samochodami w celu monitorowania sytuacji w trakcie przebiegu rywalizacji i zabezpieczania większych grup. Między grupami będą poruszały się min. 3 motocykle, które będą zabezpieczały miejsca niebezpieczne, np. przed ostrym zjazdem i sygnalizowały gwizdkiem i żółtą flagą zachowanie szczególnej ostrożności.

  Za ostatnim zawodnikiem będzie poruszał się wóz techniczny z napisem Koniec Wyścigu. Łącznie organizator przewiduje minimum 5 własnych pojazdów zabezpieczających, 3 motocykle i minimum 1 pojazd Policji.

  Organizacja dojazdu do mety III etapu:
  W związku z tym, że końcowe 2 km od skrętu w ul. Kościelną przez Plac Słowackiego, aż do wjazdu na Stadion przy ulicy Parkowej będzie przebiegać w gęstej zabudowie miejskiej - odcinek ten będzie wyłączony z ruchu samochodów na 90 minut od czasu przejazdu pierwszego zawodnika (około 13:30- 15:00) zgodnie z projektem czasowej zmiany ruchu. W miejscach przejść dla pieszych czuwały będą służby organizatora w celu wstrzymywania pieszych przed wtargnięciem na jezdnię przed jadącym zawodnikiem. W celu bezpiecznego przejazdu od godziny 12:00 do 15:00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania pojazdów na jezdni na całym tym odcinku (nie dotyczy on chodnika i zatok postojowych). Natomiast przejazd przez most na rzece Dunajec oraz ul. Tadeusza Kościuszki od strony Rynku będzie czasowo wstrzymywany na czas przejazdu grup zawodników przez służby Policji.
 3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
 5. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 6. Ze względów bezpieczeństwa dla II etapu wprowadza się limit 90 minut straty do pierwszego zawodnika, a dla III etapu limit ten wynosi 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu zawodnik nie będzie klasyfikowany. Dodatkowo na III etapie w związku z możliwością zdublowania wolniejszych zawodników przez czołówkę, zawodnik zdublowany nie pokonuje całego dystansu, tylko po zjechaniu już z rund w kierunku mety też zjeżdża z rund, a za każde nie przejechane okrążenie otrzymuje 50 min. kary doliczanej do jego czasu uzyskanego na mecie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i porządku na trasie.

§ 10 Zasady rozgrywania wyścigu:

 1. Podczas I etapu obowiązuje indywidualna jazda na czas.

  W przypadku defektu roweru po wystartowaniu, który uniemożliwi kontynuowanie jazdy po zgłoszeniu tego faktu jest możliwość powtórzenia startu jako ostatni zawodnik o ile nie zostało zakończone przeprowadzanie startu zawodników i nie później niż o 17:30. Jeżeli nie będzie możliwość ponownego startu ze względów organizacyjnych, jak również, jeżeli zawodnik z jakiegoś ważnego powodu nie wystartuje w jeździe na czas po zgłoszeniu do organizatora zawodnik może warunkowo zostać dopuszczony do II etapu z zaliczeniem czasu ostatniego zawodnika z I etapu z uwzględnieniem płci M/K. Dodatkowo do tego czasu zostanie doliczona kara + 30 sekund. Zawodnik będzie mógł brać udział w dalszej rywalizacji i będzie klasyfikowany na etapach i w klasyfikacji generalnej.

 2. Wyścig kolarski NOWY TARG ROAD CHALLENGE na II i III etapie odbędzie się ze startu wspólnego.
  Na II etapie po Starcie honorowym w Dursztynie nastąpi lotny start ostry w Krempachach po skręcie w lewo po zakończeniu zjazdu (w trakcie przejazdu grupy zabrania się pod karą dyskwalifikacji wyprzedzania wozu pilotującego, przekraczania osi jezdni i nakazuje poruszanie się prawą stroną jezdni).
  Na III etapie odbędzie się Start honorowy ze stadionu w Nowym Targu i po eskortą Policji i służb organizatora kolumna wyścigu przejedzie z prędkością 30 km/h ul.Parkową, ul. Kolejową, przejedzie przez Rynek do ul. Kościuszki, na rondzie w ul. Św. Anny, ul.Grel, gdzie po 400 m od przejechani niestrzeżonego przejazdu kolejowego nastąpi lotny start ostry
  (w trakcie przejazdu grupy zabrania się pod karą dyskwalifikacji wyprzedzania wozu pilotującego, przekraczania osi jezdni i nakazuje poruszanie się prawą stroną jezdni).
 3. Czas liczony jest od startu honorowego. Podczas II i III etapu czas jest uruchamiany dla wszystkich zawodników jednocześnie, niezależnie od przekroczenia linii Startu, natomiast na mecie obowiązuje indywidualny pomiar czasu każdego zawodnika w chwili przekroczenia linii Mety. Nie stosuje się do klasyfikacji czasu grupy. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników przy odbieraniu pakietów startowych w dniu 07.06.2019 r.
 4. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stronie internetowej www.nowytargroadchallenge.pl
 5. Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu, czas mierzony jest sposobem brutto - od strzału startera. Zawodnicy mają obowiązek poruszać się z dwoma numerami startowymi, przy czym numer na plecach ma być umieszczony po lewej stronie, natomiast drugi zamocowany zgodnie z instrukcją na rurze podsiodłowej.
 6. Trasa wyścigu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na jezdni.
 7. Na trasie wyścigu będą zlokalizowane stacjonarne punkty żywieniowe odpowiednio po jednym na rundzie, przez które będzie odbywał się dwukrotny przejazd na II i trzykrotny na III etapie. Każdy zawodnik będzie miał możliwość skorzystać z wymiany bidonu na bidon z izotonikiem, które zapewnia organizator. Zaleca się, aby zawodnik, który wyraża chęć wymiany bidonu uniósł prawą rękę w widoczny sposób przed bufetem, lub jeżeli nie będzie możliwości lotnego podania bidonu zatrzymał się w celu jego wymiany.
  W strefie bufetu zaleca się ograniczenie prędkości w celu bezpiecznego pobrania napoi i jedzenia. Zawodnicy, którzy będą się poruszać w strefie bufetu z prędkością ponad 30km/h mogą nie otrzymać bidony i jedzenia z „ręki”.
  Ustala się dodatkowo ze względów ekologicznych 200 - metrową strefę obowiązującą przed i po bufecie, w której można porzucić wszelkie zbędne śmieci i bidony.
 8. Na trasie wyścigu i w kolumnie wyścigu oprócz zawodników poruszać się będzie obsługa oraz sędziowie w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad Ruchu Drogowego i czuwaniem nad przebiegiem rywalizacji zgodnie z zasadami Fair Play. Zawodnicy, którzy w rażący sposób łamać będą zasady Ruchu Drogowego lub będą poruszać się poza wytyczoną trasą otrzymają dyskwalifikację i zostaną usunięci z trasy.
 9. Osoby poruszające się na rowerach i nie biorące udziału w wyścigu będą na czas przejazdu kolumny wyścigu usuwane z drogi przez Służby Organizatora oraz Policję.
 10. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego i służb porządkowych.
 11. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.

§ 11 Pomoc na trasie

 1. Podczas I etapu nie dopuszcza się wozów technicznych innych niż Policji i organizatora.
 2. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom wyścigu na trasie wynosi 100 PLN - za II i III etap łącznie płatne w Biurze Zawodów. Limit wozów technicznych wynosi 15 samochodów. Wozy techniczne będą posiadały specjalne oznaczenia wydawane przez organizatora, obowiązkowo muszą być umieszczone we wskazanym miejscu na samochodach.
 3. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora. Zaleca się, aby były one wyposażone w CB radio w celu umożliwienia kontaktu z samochodami organizatora.
 4. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
 5. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi przy prawej krawędzi.
 6. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy (peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom.
 7. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego.
 9. W przypadku zauważenia wypadku na trasie lub innych niebezpieczeństw należy niezwłocznie powiadomić organizatora dzwoniąc na numer alarmowy tel. 530 990 749

§ 12 Kategorie i klasyfikacje

 1. KLASYFIKACJA OPEN Kobiet i Mężczyzn- bez podziału na wiek.
 2. KLASYFIKACJE WIEKOWE:
  1. Mężczyźni:
   1. M2 – 16 – 29 lat
   2. M3 – 30 – 39 lat
   3. M4 – 40 – 49 lat
   4. M5 – 50 - 59 lat
   5. M6 – 60 i więcej lat
  2. Kobiety: (w przypadku, gdy w wyścigu wystartuje mniej niż 15 kobiet będzie prowadzona TYLKO klasyfikacja OPEN)
   1. K2 – 16 – 35 lat
   2. K3 – 36 i więcej lat
  3. KLASYFIKACJA GENERALNA
   1. Do klasyfikacji generalnej liczy się suma czasów na poszczególnych etapach, wygrywa ten zawodnik, który ukończy wszystkie 3 etapy z najmniejszą sumą czasów uwzględniającą bonifikaty za zajęcie 3 pierwszych miejsc na etapach II i III oraz w końcowej klasyfikacji górskiej. W przypadku równego czasu (uwzględniając bonifikaty) dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie decyduje zajęcie wyższego miejsca na mecie ostatniego etapu. Na starcie II i III etapu wszyscy zawodnicy mają taki sam czas startu natomiast na mecie II i III etapu obowiązuje indywidualny pomiar czasu każdego zawodnika po minięciu linii Mety.

    Nie stosuje się czasu grupy!!!

   2. Bonifikaty czasowe:
    1. Bonifikata za zajęcie miejsca 1-3 na etapach II i III liczona w klasyfikacji Open Kobiet i Mężczyzn, która będzie uwzględniana w wynikach zawodników do klasyfikacji generalnej po etapach II i III.
    2. Bonifikata za końcową klasyfikacje górską za miejsca 1-3.
    3. Bonifikaty będą liczone wg klucza:
     • 1 miejsce - 20 sekund,
     • 2 miejsce - 10 sekund,
     • 3 miejsce - 5 sekund.
  4. KLASYFIKACJA GÓRSKA STACJA NARCIARSKA KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA
   Dodatkowo na II i III etapie zawodnicy będą zdobywać na Premiach Górskich punkty do klasyfikacji na najlepszego Górala, której zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów na Premiach Górskich wyznaczonych na trasie wg klucza:

   Premia Górska I kategorii:

   1. 1 miejsce – 10 pkt.
   2. 2 miejsce – 6 pkt.
   3. 3 miejsce – 4 pkt.
   4. 4 miejsce – 2 pkt.
   5. 5 miejsce – 1 pkt.

   Premia Górska II kategorii:
   1. 1 miejsce – 5 pkt.
   2. 2 miejsce – 3 pkt.
   3. 3 miejsce – 1 pkt.

   1. Przy równej liczbie punktów decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Premie uwzględnione do klasyfikacji będą zaznaczone na mapie wyścigu jako GP I i GP II.
   2. W przypadku, gdy zawodnik zdobędzie punkty na Premii Górskiej, ale nie ukończy rywalizacji na II i III etapie nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej. Jednocześnie punkty zdobyte przez tego zawodnika na poszczególnych PG nie przechodzą na kolejnego zawodnika na danej PG.
   3. Za miejsca 1-3 w końcowej klasyfikacji górskiej zawodnicy otrzymają bonifikaty czasowe do generalnej klasyfikacji indywidualnej zgodnie z zapisem w &11 pkt.3.2c.

  5. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA TERMA BANIA
   1. Klasyfikacja drużynowa będzie przeprowadzona w klasyfikacji OPEN bez podziału na wiek i płeć. Liczy się tylko wspólna nazwa drużyny! Nie ma możliwości łączenia się dwóch różnych drużyn w jedną po dokonaniu zgłoszenia.

    Zwycięzcami poszczególnych etapów zostanie drużyna, której zawodnicy/zawodniczki pokonają etap w najkrótszym łącznym czasie. Do klasyfikacji drużynowej na etapie liczą się czasy trzech pierwszych zawodników/zawodniczek z drużyny na danym etapie.

    Końcową klasyfikacje drużynowa ustala się na podstawie końcowej klasyfikacji indywidualnej i zalicza się do niej czasy trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników/zawodniczek w klasyfikacji generalnej OPEN.

    Warunkiem udziału w klasyfikacji drużynowej jest zgłoszenie co najmniej 3 zawodników/zawodniczek z taką samą nazwą drużyny.

    W przypadku, gdy drużyna ukończy którykolwiek etap w składzie mniejszym niż 3 osoby, przestaje liczyć się w klasyfikacji drużynowej w całym wyścigu.

§ 13 Nagrody

 1. W GENERALNEJ KLASYFIKACJI OPEN 6 pierwszych zawodników otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
  1. 1 miejsce – 1200 PLN + Szklana Statuetka
  2. 2 miejsce – 600 PLN + Puchar
  3. 3 miejsce – 400 PLN + Puchar
  4. 4 miejsce – 250 PLN
  5. 5 miejsce – 200 PLN
  6. 6 miejsce – 150 PLN
 2. Po pierwszym etapie zwycięzcy jazdy indywidualnej na czas w KLASYFIKACJI OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN zostaną dodatkowo uhonorowani koszulką lidera, w której mają obowiązek wystartować do kolejnego etapu. Po następnych etapach koszulkę będą otrzymywali zawodnicy, którzy mają najkrótszy łączny czas przejazdu odpowiednio dla Kobiet i Mężczyzn.
 3. W klasyfikacji generalnej po 3 etapach 6 pierwszych kobiet OPEN otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
  1. 1 miejsce – 1200 PLN + Szklana Statuetka
  2. 2 miejsce – 600 PLN + Puchar
  3. 3 miejsce – 400 PLN + Puchar
  4. 4 miejsce – 250 PLN
  5. 5 miejsce – 200 PLN
  6. 6 miejsce – 150 PLN
 4. W klasyfikacji generalnej po 3 etapach 3 pierwsze kobiety i mężczyźni w swojej kategorii wiekowej otrzyma nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
  1. 1 miejsce – 400 PLN + Puchar
  2. 2 miejsce – 250 PLN + Puchar
  3. 3 miejsce – 200 PLN + Puchar
 5. Na zakończenie wyścigu po 3 etapach odbędzie się dekoracja 3 najlepszych drużyn, które otrzymają nagrody rzeczowe + Puchary
 6. Na każdym etapie 3 pierwszych zawodników/zawodniczek w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy w swojej kategorii pamiątkowe puchary. Zawodnicy na każdym etapie otrzymają nagrody rzeczowe.
 7. Na każdym etapie 3 pierwsze drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 8. Na każdym etapie 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn w kategorii Open otrzyma pamiątkowe puchary.
 9. Dodatkowo na etapach zawodnicy będą zdobywać na Premiach Górskich punkty do klasyfikacji na najlepszego Górala, której zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów na Premiach Górskich wyznaczonych na trasie wg klucza:
  Premia Górska I kategorii: Premia Górska II kategorii:
  1. 1 miejsce – 10 pkt.
  2. 2 miejsce – 6 pkt.
  3. 3 miejsce – 4 pkt.
  4. 4 miejsce – 2 pkt.
  5. 5 miejsce – 1 pkt.
  1. 1 miejsce – 5 pkt.
  2. 2 miejsce – 3 pkt.
  3. 3 miejsce – 1 pkt.

  Przy równej liczbie punktów decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Dla zwycięzców klasyfikacji górskiej po wszystkich etapach przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
  1. 1 miejsce – 500 PLN + Szklana Statuetka
  2. 2 miejsce – 300 PLN
  3. 3 miejsce – 200 PLN

  UWAGA: W klasyfikacji Górskiej będą klasyfikowani wszyscy startujący - według KLASYFIKACJI OPEN, warunkiem odebrania nagrody jest ukończenie wszystkich etapów w limicie czasu.

  W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

§ 14 Kary

 1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
  1. upomnienie uczestnika
  2. doliczenie czasu karnego
  3. dyskwalifikacja uczestnika
 2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
  1. łamanie zasad ruchu drogowego,
  2. nieużywanie kasku sztywnego,
  3. śmiecenie (dozwolone TYLKO w strefie bufetu i do 100metrów przed i po wyznaczonej strefie bufetu). W przypadku pierwszego udowodnionego przypadku śmiecenia na trasie zawodnik otrzyma karę czasową 3 minuty, a po drugim przypadku zostanie zdyskwalifikowany.
  4. nieposzanowanie środowiska naturalnego,
  5. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
  6. nieprzestrzeganie zasad fair play,
  7. niesportowe zachowanie,
  8. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
 3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

§ 15 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.
 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
 4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminy i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w wyścigu Nowy Targ Road Challenge 2019.
 6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 7. O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora lub sędziego głównego mającego stanowisko przy mecie zawodów.
 8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Pliki do pobrania